Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
 
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího Radka Žežulky se sídlem 28. října 1426, 273 09 Kladno. IČ: 87406888, DIČ: CZ8710083129,  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.darekzfotky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky.
 
1.3.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 
 
2. Uzavření kupní smlouvy
 
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny s státem určeném DPH. Nezahrnují ovšem poštovné, balné a další služby související například s tiskem. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
2.3.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
2.5.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
2.6.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
 
 
3. Cena zboží a platební podmínky
 
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
- v hotovosti na adrese: 28. října 1426, 273 09 Kladno
 
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 
- převodní převodem (objednávka bude zpracovaná po přičtení požadované čátky na účet)
 
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
3.3. Až do úplného zaplacení je zboží majetkem prodávajícího a při neuhrazení dává kupující souhlas ke zpětnému odběru s uhrazením veškerých nákladů s tím vzniklých a při neuhrazení je smluvní pokuta ve výši fakturované částky včetně úroků z prodlení.
 
 
 
4. Odstoupení od kupní smlouvy
 
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy.